Inloggen Social Schools

Sponsoring

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan de school en waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt.
Tegenprestaties zijn bijv. Het noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op T-shirts. Voorbeelden van sponsoring zijn: 
  • gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, posters en spellen;
  • gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders;
  • gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes;
  • sponsoring van het schoolgebouw, bijv. een leslokaal, computerapparatuur of cateringactiviteiten.

Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring. Ten aanzien van sponsoring houden wij ons aan het convenant dat het Ministerie van OC&W, de diverse onderwijs- en besturenorganisaties hebben afgesloten.

De belangrijkste principes: 

  • De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van onze school;
  • Er mag geen schade berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen; 
  • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit en onafhankelijkheid van ons onderwijs in gevaar brengen;
  • Sponsoring mag niet de inhoud of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden; 
  • Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

In het Reglement van de Medezeggenschapsraad staat duidelijk omschreven wat de advies- en instemmingsbevoegdheden zijn t.a.v. sponsoring. Jaarlijks zal in de Medezeggenschapsraad door de directie een verantwoording worden afgelegd over de sponsoring in het voorafgaande schooljaar.