Inloggen Social Schools

Veiligheid

We vinden het erg belangrijk dat een kind zich veilig voelt op school.

Ook de medewerkers van de school moeten in een veilige omgeving kunnen werken. Om deze veiligheid inhoud te geven beschikken alle scholen van SPOVenray over een preventiemedewerker, bedrijfshulpverleners en tenminste één interne contactpersoon (ICP). Een aantal medewerkers van JKC Talententuin zijn opgeleid tot BHV’er.

In een aantal documenten is vastgelegd op welke manier de veiligheid op scholen wordt nagestreefd. SPOVenray beschikt hiertoe o.a. over een gedragscode. Hierin staat beschreven welk gedrag er van leerlingen, ouders en medewerkers verwacht wordt. Er is tevens in opgenomen welk gedrag niet getolereerd wordt en welke maatregelen genomen worden als men zich hier niet aan houdt.

Daarnaast heeft SPOVenray een overeenkomst gesloten met enkele partners, waarin staat beschreven hoe we elkaar zullen helpen de veiligheid op en rond de school te bevorderen. Dit document heeft de naam‘Convenant Veilige School’. Hierin is vastgelegd wanneer er bijvoorbeeld melding of aangifte van misdragingen bij de politie zal worden gedaan. Bij de politie zijn twee ambtenaren speciaal belast met de contacten met de scholen. Onze partners binnen dit convenant zijn: de gemeente, Bureau Halt, Raaylandcollege, Gilde opleidingen en de politie Venray. Bij calamiteiten onderneemt de politie direct actie.

Op school is een calamiteitenplan aanwezig. Hierin is zowel een ontruimings- als een inruimingsplan opgenomen. Tenminste tweemaal per jaar vindt een ontruimingsoefening plaats, zodat de teamleden en kinderen weten hoe ze moeten handelen als er brandalarm is.
Bij brandalarm gaan alle teamleden en kinderen volgens een vast protocol naar het speelveld aan de Pettenmakerstraat.
Als er op het moment van het alarm ouders in de school zijn, moeten zij zich melden bij de stamgroepleider die zij helpen. Deze geeft dan verdere aanwijzingen. Pas nadat dit bij de stamgroepleider 
gemeld is, mag een kind mee naar huis. Alleen zo weten we zeker of er nog kinderen in het gebouw zijn achtergebleven. Bij inruimingsalarm, als er buiten gevaar dreigt (bijv. een gifwolk) en iedereen tot
nader bericht binnen dient te blijven, zijn de volgende punten van belang:

  • bel niet naar school, om de communicatie tussen school en hulpverleningsinstanties open te kunnen houden;
  • kom niet naar school, maar luister naar de streekradio en raadpleeg Social Schools voor nadere informatie, o.a. over het ophalen van uw kind(eren);

Kledingvoorschriften
Op onze openbare school respecteren we het dragen van hoofddoekjes als uiterlijk
kenmerk vanuit religieuze overwegingen. Dit geldt voor alle leden van onze leef-/
werkgemeenschap.
Voor alle vormen van gezichtsbedekking hanteren we de volgende afspraken:
Van ieder lid van onze leef-/werkgemeenschap moet te allen tijde de gezichtsuitdrukking duidelijk zichtbaar zijn. Dit is voorwaarde voor een goede communicatie en noodzakelijk binnen onze aanpak van Goed voor Mekaar.
Vanwege de veiligheid tijdens het bewegingsonderwijs wordt elke vorm van hoofd- en gezichtsbedekking afgedaan. Een uitzondering kan worden gemaakt voor het dragen van hoofddoekjes als uiterlijk
kenmerk vanuit religieuze overwegingen.
Voorwaarde is dan dat gebruik gemaakt wordt van een speciaal voor deze doeleinden
ontworpen hoofddoekje, dat geen gevaar kan opleveren voor de draagster en de medeleerlingen (m.n. verstrikking en verstikking).
Bovenstaande afspraken zijn in overeenstemming met de uitgangspunten van de identiteit van het openbaar onderwijs.
Met betrekking tot het dragen van hoofddoekjes delen wij het standpunt van de VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs).

Huisdieren
Hoewel huisdieren heel lieve kameraadjes kunnen zijn, zijn niet alle kinderen er even gerust op. Daarom vragen we de ouders om geen huisdieren mee naar school te nemen. Uiteraard geldt dit niet bij spreekbeurten e.d.

Skeelers/skateboards/steps
Om voor iedereen ook de pauzes veilig te houden, worden meegebrachte skeelers, skateboards en steps niet gebruikt in de pauzes.

Mobiele telefoons
Hiervoor geldt de volgende afspraak:
● om half negen uitzetten,
● inleveren bij de stamgroepleider en
● om 14.30u weer ophalen bij de stamgroepleider.

Als er overdag contact met het kind noodzakelijk is, kan er natuurlijk altijd het schoolnummer gebeld worden. Als telefoons ingezet worden binnen het onderwijs, dan worden hierover aparte afspraken gemaakt met de kinderen.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid rondom beide scholen blijft een aandachtspunt. We staan hier regelmatig bij stil, samen met basisschool Coninxhof, buurtbewoners, gemeente en politie. We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen (eventueel met ouders) te voet of op de fiets naar school te laten komen. Als dit niet mogelijk is, vragen we aan de ouders om de auto een aantal straten verderop te parkeren. Er is bijvoorbeeld vlakbij JKC Talententuin een ruime parkeergelegenheid op de Veltumse Kleffen.

Hierdoor wordt het in de straten direct rondom de scholen overzichtelijker voor de voetgangers en fietsers. Indien ouders er toch voor kiezen om hun kind direct voor school af te zetten, is er een rij-route afgesproken: met de klok mee rond de scholen, waardoor de kinderen op het trottoir aan de schoolkant kunnen uitstappen en er geen onoverzichtelijke situaties ontstaan.

Vervoer van kinderen

We vinden het erg belangrijk dat bij het vervoeren van kinderen wordt uitgegaan van maximale veiligheid. Daarom houden we ons aan de volgende voorschriften. Voor ritten in schoolverband (max. afstand 50 km) moeten kinderen, kleiner dan 1.35m, achterin de auto vervoerd worden met een gordel om. Er mogen nooit méér kinderen op de achterbank worden vervoerd dan het aanwezige aantal autogordels.

M.b.t. busvervoer dient elk kind een eigen zitplaats te hebben voorzien van een gordel.

Privacywetgeving AVG

SPOVenray gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze kinderen, ouders en medewerkers. Dit is ook wettelijk verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze kinderen, en de vastlegging daarvan in de administratie van onze scholen, worden er gegevens over en van kinderen, ouders (en personeel) vastgelegd. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot de medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun dagelijkse werk.

Voor meer informatie en concrete invulling van het privacybeleid van SPOVenray op de scholen, verwijzen wij jullie naar de website van SPOVenray www.spovenray.nl/Privacy

Toestemming gebruik persoonsgegevens

I.v.m. de privacywetgeving AVG zijn wij verplicht om ouders toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Dit kan zijn voor social media, maar ook voor de schoolgids of voor gebruik in de stamgroep, zoals de verjaardagskalender. Bij inschrijving van uw kind wordt er gevraagd om dit digitaal in te vullen in Social Schools. 

Social Schools

Op JKC Talententuin werken wij met het Social Schools. Hiermee versterkt de school de communicatie met ouders. Dit levert een meer directe informatieverstrekking met ouders op en daarmee een betere afstemming over het leerproces van het kind! De ouder weet meteen welke activiteiten er plaatsvinden en welke thema’s op school besproken worden. Social Schools is een beveiligd platform waar ouders en school elkaar eenvoudig altijd en overal snel op de hoogte kunnen houden. In de afgeschermde, beveiligde omgeving heeft de ouder waar en wanneer dan ook toegang tot informatie van de school.

Schorsing en verwijdering

We streven naar een veilige school voor kinderen, leerkrachten en ouders, volgens de uitgangspunten van het jenaplanonderwijs en Goed voor Mekaar . Respect staat daarbij 1 hoog in ons vaandel.

Schorsing en verwijdering is dan ook een thema, dat alleen aan de orde komt als de veiligheid in het geding is. Schorsing is een tijdelijke maatregel. Het kind mag dan een of meer dagen de school niet meer bezoeken. Verwijdering is definitief. Het kind komt dan niet meer terug. De volgende redenen kunnen daarvoor gelden:

  • Een voortdurend storend of agressief gedrag van het kind, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord.
  • Bedreigend of agressief gedrag van de ouders van het kind, waarbij herhaling niet is uitgesloten en waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel, de leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs.
  • De aanwezigheid van het kind vereist een onevenredig groot deel van de schoolorganisatie.

De procedure die wordt gevolgd in dergelijke gevallen, staat beschreven.

Veiligheidsplan

Zowel op school- als stichtingsniveau is er al veel geregeld omtrent de veiligheid op de school. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de klachtenregeling, arbobeleidsplannen, BHV-regelingen. Om ervoor te zorgen dat alle onderdelen goed op elkaar afgestemd zijn en eventueel ontbrekende onderdelen nog worden aangevuld, werken alle scholen van SPOV het Veiligheidsbeleid uit. Dit gebeurt onder begeleiding van het landelijke Kwaliteitsteam Veiligheid. Het plan, dat ook getoetst wordt op wettelijke verplichtingen, zal bij gereedkomen ter instemming worden aangeboden aan de medezeggenschapsraad van de school.