Inloggen Social Schools

Opvang van nieuwe kinderen

De zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs

Elk school is verplicht binnen 6 tot 10 weken nadat de ouders hun kind hebben aangemeld, een aanbod te doen aan ouders voor een passende plek voor hun kind in het onderwijs. Deze passende plek kan zijn op de eigen reguliere basisschool, op een andere reguliere basisschool of op een speciale (basis-)school binnen de regio. Als het kind op een school is of wordt geplaatst, regelt die school dus ook de nodige extra ondersteuning of, als de school niet langer aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, een passend alternatief. Een veelvoorkomend misverstand is, dat elke basisschool aan alle kinderen passend onderwijs moet kunnen bieden, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Elke school moet wel regelen dat er een passend aanbod aan ouders wordt gedaan, ook al is dat op een andere school.

Na aanmelding door de ouders zal de school samen met de ouders onderzoeken of de leerling specifieke ondersteuningsbehoeften heeft en of de school de nodige ondersteuning kan bieden. Een gesprek met de ouders (uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de beoogde plaatsingsdatum of anders z.s.m.) en het opvragen van gegevens bij peuterspeelzaal (of KDV of GGD), bij de vorige school en/of instanties maakt onderdeel uit van het onderzoek. Als duidelijk is dat de school het kind kan begeleiden, kan het kind op JKC Talententuin worden ingeschreven. Als dat niet kan of er bestaan twijfels, dan kan school overleg met het ondersteuningsloket (OSL) voeren om in beeld te krijgen wat het kind nodig heeft en welke (tijdelijke) onderwijsvorm daar het beste bij past.

Als het kind definitief is ingeschreven, wordt het in de periode vóór de vierde verjaardag uitgenodigd om in zijn/haar nieuwe stamgroep te komen kennismaken. Ouders zijn hierbij van harte welkom. De stamgroepleider maakt hiervoor een afspraak, enkele weken van tevoren. Enkele weken vóór het eerste schoolbezoek van het kind ontvangen de ouders een vragenlijst, waarop aangegeven kan worden hoe het kind zich tot dan toe heeft ontwikkeld. Dit formulier wordt met de ouders doorgesproken tijdens het oudergesprek dat plaatsvindt als het kind enkele weken op school zit.

De indeling van de nieuwe stamgroep is met de grootst mogelijke zorg omringd. Er wordt waar mogelijk rekening gehouden met de aandachtspunten die door de ouders zijn aangegeven op het inschrijfformulier en de oudervragenlijst die vóór de instroom moet worden ingevuld. Bovendien worden de gegevens van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf (of GGD) ernaast gelegd. Op die manier proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van het kind en zo evenwichtig mogelijke stamgroepen te creëren. Als een kind al een andere basisschool heeft bezocht zijn de gegevens van de eerder bezochte school natuurlijk van groot belang om de overstap naar onze school zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen. Er zal naast de schriftelijke gegevensoverdracht een gesprek plaatsvinden tussen de interne begeleiders (IB’ers) van beide scholen. Ouders worden bij de aanmelding op de hoogte gebracht van de gebruikelijke procedure.