Inloggen Social Schools

Kinderopvang, Peuterspeelzaal en BSO

We werken als school met verschillende kinderopvangpartners goed samen. We hebben afspraken gemaakt over een goede overdracht, maar ook over de plek waar kinderen opgehaald worden.

De samenwerking tussen kinderopvang en basisschool wordt steeds intensiever. We streven ernaar om in het belang van het kind goed op elkaar aan te sluiten. 't Nest is onze primaire partner, omdat zij met opvang in hetzelfde gebouw zitten. Daarnaast gaan kinderen naar de KindersofaOllie & Code Mukkenstalhet Sterrenhuis, Sportstuif of naar een gastouder. 

Kinderopvang ’t Nest Kinderopvang het Nest biedt professionele kinderopvang aan nul- tot dertienjarigen in de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas. Ze streven naar een hoge pedagogische kwaliteit, waarin het kind centraal staat.

't Nest is een wezenlijke schakel in de doorgaande ontwikkelingslijn van de aan hen toevertrouwde kinderen. Met ouders, onderwijs en allerlei kindgerichte instellingen levert 't Nest een bijdrage aan deze ontwikkelingslijn.

Er wordt samengewerkt vanuit een gezamenlijk denkkader:

  • Wat willen we met de kinderen bereiken?
  • Wat is daarvoor nodig?
  • Wat is ieders rol daarbij?

In de pedagogische visie staan de begrippen ‘kijk, volg en daag uit’ centraal. Bij 't Nest kijkt men objectief en bewust naar de eigenheid van kinderen en luistert actief.

Door goed in contact te blijven met de kinderen en hen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven, worden kinderen nabij gevolgd; inleven en aansluiten bij de behoeften van kinderen is belangrijk.

Bij 't Nest dagen leidsters kinderen uit door aan te bieden, te stimuleren, te (laten) doen en te vernieuwen, om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen. Ze besteden aandacht aan een goede, zorgvuldige wederzijdse kennismaking en een goede, regelmatige informatie-uitwisseling. In het begin is dit bij de eerste rondleiding, daarna de intake en het wennen, vervolgens bij de dagelijks haal- en brengcontacten en de oudergesprekken. Een goede afstemming met de ouders is van groot belang voor het kind.

In Venray biedt 't Nest op meerdere locaties dagopvang, peuterprogramma en buitenschoolse opvang aan. Binnen kindcentrum Veltum is er een totaalaanbod van dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Kindcentrum Veltum is een VVE-gecertificeerde locatie.

Dagopvang (0-2 jaar)

De dagopvang is 5 dagen per week geopend.

Dagopvang (2-4 jaar)

Momenteel is deze 2 dagen per week geopend, maar deze is wellicht binnen korte termijn ook 5 dagen per week geopend. Deze groep is een combinatie van peuteropvang in de ochtend en kinderen die hele dagen naar de dagopvang komen in de leeftijd van 2-4 jaar.

Peuteropvang (2-4 jaar)

De peuteropvang is gedurende schoolweken 5 dagen in de week geopend van 8.30 tot 12.30 uur. De kinderen krijgen een gericht aanbod van uitdagende, voorschoolse activiteiten.

Buitenschoolse opvang (BSO, 4-13 jaar)

De buitenschoolse opvang is geopend vanaf het moment dat de school sluit tot 18.00 uur. In de BSO is veel aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en kinderen maken regelmatig uitstapjes. Op vakantie- en/of schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Binnen kindcentrum Veltum is er een onderbouw- en bovenbouwgroep voor de BSO.

52 weken per jaar geopend!

Ouders kunnenkiezen voor alleen opvang in schoolweken, alleen opvang in vakantieweken of opvang in zowel school- als vakantieweken. Er wordt zowel reguliere als flexibele opvang aangeboden.

Op officiële feestdagen is 't Nest gesloten.

Het totale aanbod is te vinden op de website: www.kinderopvanghetnest.nl.

Mailadres: info@kinderopvanghetnest.nl

Wilt u een rondleiding of vrijblijvend gesprek aanvragen, dankan dat zeker!

Kindcentrum Veltum Tel: 06 47240049 Senior

Senior Pedagogisch Medewerker Anouk Ipek-Hubben Tel: 06 51182453

anouk.ipek@kindopvanghetnest.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

Hoofdkantoor ‘t Nest Tel: 077 366 1955