Inloggen Social Schools

Missie, visie en identiteit

Samen leren we onze talenten en de ruimte die we hebben te benutten en we groeien als persoon in een samenleving waar we oog hebben voor de ander en de leefomgeving waar we ons bevinden.

Missie van de school

We benaderen onze kinderen als uniek mens en vormen hen tot gelukkige, kritische en evenwichtige jonge wereldburgers. Hierbij zijn ze sociaal vaardig en zelfstandig. Maar ook begeleiden we hen zodat ze kunnen samenwerken en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen gedrag en de leefomgeving. 

In onze leef-, speel- en werkgemeenschap voelt iedereen zich welkom en veilig en begeleiden alle volwassenen de kinderen in hun ontwikkeling. 

Visie van de school

Op onze school spelen, vieren, werken en spreken we SAMEN. 

SAMEN leren we het leven en we doen dit in constante dialoog tussen kinderen, ouders en stamgroepleiders. Op onze school staat het welbevinden en het plezier van de kinderen, ouders en het personeel centraal. Betrokkenheid tot de ander en de omgeving, is daar voor ons een belangrijk aspect. 

Onze grondhouding is gebaseerd op:

 • We hebben vertrouwen in onszelf en in de ander
 • We denken en handelen vanuit kansen en uitdagingen
 • We benutten de talenten van de kinderen, ouders en stamgroepleiders
 • We mogen allemaal onszelf zijn, uniek zijn is belangrijk
 • We streven ernaar om allemaal het ‘maximale’ uit kinderen te halen
 • We prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen
 • We stimuleren het veelzijdig en afwisselend spelend leren en ontdekken door kinderen

JKC Talententuin is een jenaplanschool die werkt vanuit de uitgangspunten van Peter Petersen.

JKC Talententuin is een school waar de jenaplanessenties centraal staan bij de keuzes die we maken

Belangrijke aspecten van ons onderwijs zijn; 

 • We zijn constant in beweging en in ontwikkeling.
 • We zijn samen verantwoordelijk voor onze pedagogische en didactische kwaliteit
 • We vormen kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige mensen. Kinderen leren verantwoording (passend bij de leeftijd) te dragen door verantwoordelijkheid te krijgen, te nemen en te geven.
 • Eigenaarschap is wat we, passend bij de leeftijd van het kind, stimuleren. Keuzes kunnen en mogen maken is hier belangrijk.
 • We gunnen het kind ruimte en autonomie; jezelf kunnen zijn en de ruimte benutten en verkennen is wezenlijk om je te kunnen ontplooien en ontdekken
 • Samen leren leven zien wij als het uiteindelijke doel van opvoeding en onderwijs.
 • Wij werken met stamgroepen: de kinderen zijn achtereenvolgens jongste, middelste en oudste. In deze groeperingsvorm liggen de meeste kansen om te leren onder begeleiding van een positief stimulerende stamgroepleider.
 • De stamgroepen maken onderdeel uit van onze leef-/werkgemeenschap, die bestaat uit kinderen, ouders en stamgroepleiders. Binnen deze gemeenschap vindt een gelijkwaardige benadering plaats. 
 • Respect en samen zijn de sleutelwoorden die de basis vormen voor de grote aandacht die op onze school uitgaat naar de sociaal-emotionele vorming. 
 • Onze school is een GoedvoorMekaar-school; kinderen, het team  en ouders werken voortdurend aan een vreedzame cultuur, gericht op bewustwording en gedragsverandering.
 • De rol van de ouders is erg belangrijk, zowel als partner in de opvoeding, als bij de ondersteuning van ons onderwijs. Hen zal dan ook voortdurend gevraagd worden, binnen de mogelijkheden, een actieve rol te spelen in het dagelijkse schoolleven. 
 • Op onze school verbinden we voortdurend met onze omgeving en partners. Met deze samenwerking verrijken en versterken we ons aanbod.
 • Op onze school moeten rust en ruimte de basis vormen voor de ontwikkeling met hoofd, hart en handen, waarbij we steeds uitgaan van beoogde doelen. 
 • Wereldoriëntatie is wezenlijk binnen ons onderwijs; we werken met projecten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.
 • In ons weekprogramma is ritmisch aandacht voor spreken, spelen, werken en vieren.
Identiteit

JKC Talententuin is een openbare school die de uitgangspunten van het openbaar onderwijs nadrukkelijk onderschrijft en dagelijks in praktijk probeert te brengen! :

 • Gelijkwaardigheid in pluriformiteit.
 • Een afspiegeling van de maatschappij en de wijk.
 • Als openbare school staan wij open voor alle overtuigingen, gezindten en culturele achtergronden. 
 • 'Niet apart maar samen' is daarbij hét uitgangspunt.