Inloggen Social Schools

Klachtenprocedure

Het kan natuurlijk altijd voorkomen, dat ouders klachten hebben over het onderwijs, of dat er een conflict is met een persoon. Wij vinden het heel belangrijk, dat alle klachten serieus worden behandeld. In eerste instantie gaan we er natuurlijk van uit, dat na een open gesprek tussen betrokkenen, mogelijke problemen worden opgelost. Meestal betekent dit, dat ouders terecht kunt bij de stamgroepleider van het kind. Als ouders vinden dat er onvoldoende naar hen geluisterd is of dat er onvoldoende met deklacht gebeurt, dan kunnen zij ook in gesprek gaan met de directeur.
Voor alle gesprekken geldt, dat deze op een Goed voor Mekaar-manier worden gevoerd: respectvol, met de intentie om er samen uit te komen.
Klachtenregeling ‘Machtsmisbruik’
Soms is er sprake van een ernstige klacht die te maken heeft met een vorm van machtsmisbruik van opvoeders ten opzichte van kinderen of kinderen onderling. Hierbij kun je onder andere denken aan: racisme, discriminatie, pesten en/of seksuele intimidatie. Wanneer ouders een klacht hebben over machtsmisbruik kunnen zij daarvoor in eerste instantie terecht bij de interne vertrouwenspersonen (IVP) van onze school. Dit zijn May Rood-Scheers en José Abels. De interne vertrouwenspersonen kennen een strikte geheimhoudingsplicht. Zij hebben de taak om strikt vertrouwelijk de klacht met ouders door te nemen.
Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden, dat ouders in contact gebracht worden met een externe vertrouwenspersoon. Deze interne contactpersonen zijn er ook voor de kinderen. De externe vertrouwenspersoon van de GGD zorgt dat er voldoende informatie boven tafel komt en voorziet daarna de betrokkenen, zowel jongere, ouder of leerkracht van advies of ondersteunt deze op een andere manier.
De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders/leerlingen en medewerkers van een school en tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.
Ouders kunnen ook zelf contact opnemen:
GGD Limburg-Noord afdeling jeugdgezondheidszorg ☎ 088 - 11 91 291
Bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 9.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 - 13.00 uur.
De externe vertrouwenspersoon wordt ingelicht en neemt zo spoedig mogelijk contact op. Mocht het onverhoopt zo zijn dat men vindt dat de klacht op school onvoldoende is behandeld, dan kan de klacht schriftelijk kenbaar maken bij het College van Bestuur van SPOVenray, Eindstraat 42, 5801 CR, Venray. Pas als voorgaande stappen niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid, kan een klacht ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie.
Ons bestuur is aangesloten bij de stichting KOMM. De onafhankelijke contactpersoon van deze commissie, evenals verdere informatie over werkwijze, kan men vinden op www.komm.nl
Binnen de inspectie is al jarenlang een team van inspecteurs aangesteld als vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan worden geraadpleegd wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie of seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld, discriminatie of radicalisering. Meldingen hierover kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. De vertrouwensinspecteur is alle werkdagen te bereiken tijdens kantooruren (08.00–17.00 uur) op telefoonnummer: ☎ 0900-111 31 11 (lokaal tarief).