Inloggen Social Schools

Goed Voor Mekaar

Op JKC Talententuin hebben we gekozen voor een specifieke aanpak van de sociaal-emotionele vorming.

Vanuit onze basisprincipes is het van groot belang dat we respectvol met elkaar en met onze omgeving omgaan. Dat geldt voor de gehele leef-/werkgemeenschap: kinderen, onderwijsteam en ouders!

  • hoe leren we begrip voor elkaar en elkaars standpunten op te brengen?
  • hoe gaan we om met conflicten?
  • waaruit blijkt dat we respect voor elkaar hebben?
  • hoe gaan we om met onze eigen en andermans gevoelens?

Als het kinderen niet lukt om zelf een conflict op te lossen, kunnen ze de hulp inroepen van mediatoren, die speciaal hiervoor zijn opgeleid. Jaarlijks worden ongeveer 16 nieuwe mediatoren opgeleid. Dit zijn 7e- en 8e-jaars uit de verschillende bovenbouwgroepen.

Speciaal voor het jenaplanonderwijs is er een programma voor de driejarige stamgroepen. Deze aanpak heeft de naam 'Goed voor Mekaar' gekregen. Deze aanpak is door de minister goedgekeurd als anti-pestprogramma. Het team heeft een intensieve training gevolgd o.a. van het JAS (Jenaplan Advies en Scholing, een begeleidingsdienst voor jenaplanscholen) om ons Goed Voor Mekaar eigen te maken.

De hoofdactiviteiten liggen daarbij op school (dagelijks bij team en kinderen), maar ook de ouders worden hierbij betrokken. Het is namelijk erg belangrijk, dat ook thuis deze lijn wordt doorgezet.