Inloggen Social Schools

Naar het voortgezet onderwijs

De doorstroming naar het vervolgonderwijs
De overgang naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. We proberen de schoolverlaters en hun ouders zo goed mogelijk bij die keuze te helpen.
  • In de bovenbouw wordt het kind drie jaar lang nauwlettend gevolgd met het oog op het vervolgonderwijs.
  • Aan het einde van groep 7 is met de ouders al gedeeld, in welke richting gedacht wordt m.b.t. het schooladvies. Uiteraard is dit een voorlopig advies, dat in de loop van het achtste leerjaar definitief wordt. Dit advies met collega's in de bovenbouw gezamenlijk opgesteld en besproken met IB-er en directie.
  • Vlak voor het voorlopig advies vindt er een informatieavond plaats voor de ouders én hun kind, waarin o.a. algemene informatie gegeven wordt over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs.
  • De kinderen krijgen in de loop van het laatste schooljaar een oriëntatie op het voortgezet onderwijs en beroepen.
  • In februari maken de kinderen in 2024 voor de eerste keer een doorstroomtoets. Begin maart hebben we hiervan de uitkomsten binnen en deze bespreken we met het kind en de ouders. In dat gesprek wordt het defintieve advies vastgesteld. Ouders ontvangen dan tevens het Onderwijskundig Rapport, dat je nodig hebt bij de aanmelding van uw kind.
  • De laatste stap is de aanmelding voor de brugklassen. Over het soort vervolgonderwijs hebben wij dan geadviseerd; welke school je uiteindelijk kiest bepalen jullie zelf. Daarvoor is er in januari en februari op diverse data open huis in de scholen.

De aanmelddata verschillen per school. Houd voor de precieze data de agenda in Social Schools en de website van de VO-school goed in de gaten. De keuze voor het vervolgonderwijs is dan in goed overleg door ouders en stamgroepleider vastgesteld.

Alle schoolverlaters nemen deel aan een verplichte Doorstroomtoets. De IEP Doorstroomtoets wordt in schooljaar 2023-2024 begin februari afgenomen. De uitslag van deze toets is niet doorslaggevend. Het advies van de school is het belangrijkste. 

Doelen en resultaten van het onderwijs

Op onze jenaplanschool staan de resultaten van ieder individueel kind hoog in het vaandel. Het gaat dan om de resultaten, die dit kind met zijn/haar aanleg, karakter, verstandelijke vermogens en achtergrond kan behalen. De taak van de stamgroepleider is, om ieder kind het meest haalbare te laten bereiken. Daarbij proberen we zoveel mogelijk om alle kinderen in onze school vanuit hun eigen ontwikkelingsniveau een volgend niveau te laten bereiken.

Er wordt een enorme inspanning geleverd om alle kinderen zo optimaal mogelijk naar het voortgezet onderwijs te begeleiden. Alleen de kinderen waar wij, samen met OSL en ouders, ervan overtuigd zijn dat ze meer gespecialiseerde hulp nodig hebben, worden naar het speciale basisonderwijs verwezen. De manier waarop wij de zorg voor de kinderen hebben ingericht, heeft u kunnen lezen in het hoofdstuk: 'Passend Onderwijs'.

De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de mate waarin het de school lukt, om de kinderen onderwijs op maat te bieden: datgene, waar ze als individu het meest behoefte aan hebben. Daarbij geven de Kerndoelen, zoals die door de minister zijn aangegeven, ons de richting aan waar naar gewerkt wordt volgens onze eigen jenaplan uitgangspunten.

Resultaten bestaan uit een aantal meetbare gegevens: de toetsgegevens die twee keer per jaar naar voren komen en besproken worden door de leerkrachten met de interne begeleider en de ouders, de resultaten van de Eindtoets, uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs en de doorstroom-gegevens van onze oud-leerlingen binnen dat voortgezet onderwijs.

Maar resultaten bestaan nog meer uit niet-meetbare gegevens: mate van bereikte zelfstandigheid, de wijze waarop de kinderen hebben leren samenwerken, hebben leren plannen, een gevoel voor eigenwaarde hebben ontwikkeld en eigen verantwoordelijkheid hebben leren dragen, zich sociaal-emotioneel ontwikkeld hebben, de mate van weerbaarheid die ze bereikt hebben.
Deze niet-meetbare gegevens hebben direct te maken met onze jenaplan identiteit. Onze jenaplanschool is immers in eerste instantie een “opvoedingsschool”, waarin de vorming van het totale kind centraal staat. In deze context zien we als resultaten van ons onderwijs vooral de mate waarin we extra hebben kunnen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind, op elk gebied. Dat komt o.a. tot uitdrukking in de mate van succes in het voortgezet onderwijs. (zie “Doorstroomgegevens in het VO”) Prachtige zelfportretten.
 
Wij streven naar zoveel mogelijk passend én inclusief onderwijs. Dat kan betekenen dat daardoor gemiddelde toetsresultaten onder druk komen te staan. Ons verhaal is sterk genoeg om dit goed uit te leggen. Individueel geien maken onze kinderen, breed bekeken, een hele mooie groei door.
Resultaten van het eindonderzoek
Afgelopen schooljaar hebben we weer deelgenomen aan de verplichte Eindtoets. Op onze school maken kinderen de IEP-eindtoets. De gemiddelde opbrengsten van de IEP eindtoets wordt met de scores van alle deelnemende scholen (dit is het landelijk gemiddelde) vergeleken. Onze school scoorde in 2022-2023 conform verwachting. Ruim 98% van de kinderen behaalde het referentieniveau 1F. Gemiddeld 64% behaalde het hogere 2F/1S niveau. Vergelijkbare scholen scoren gemiddeld 62% op 2F/1S.
Op taal- en leesgebied scoren we beduidend hoger dan scholen die vergelijkbaar zijn met ons. Op rekengebied scoren we, kijkende naar percentage kinderen dat het hogere 1S niveau behaalt, onder vergelijkbare scholen. 
Waar gingen de groep 8 leerlingen naar toe? In het schooljaar 2022-2023 hadden we 29 schoolverlaters. Hieronder is in aantallen weergegeven op welk niveau de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs werden geplaatst.
  2020-2021 2021-2022 2022-2023
Aantal kinderen 25 32 29
PRO - - -
VSO - 1 -
VMBO-B 1 - -
VMBO-BK 2 2 1
VMBO-K - 2  
VMBO-KT 2 3 3
VMBO-T 2 3 7
VMBO-T/HAVO 5 5 6
HAVO 7 4 4
HAVO/VWO 3 4 3
VWO 3 9 5
Doorstroomgegevens in het VO

Plaatsing in het VO is één, belangrijker is echter, of de leerlingen daarmee ook op de juiste plek terecht zijn gekomen en of ze daar ook slagen. Daarom worden de kinderen gevolgd in het VO en heeft de inspectie de norm van 75% vastgesteld m.b.t. het aantal kinderen dat in het derde leerjaar nog in dezelfde stroom moet zitten als bij de start. Bij de peilingen in de afgelopen schooljaren werd dit percentage voor onze kinderen steeds ruim behaald. Op scholen op de kaart kunnen onze gegevens bekeken worden.

Wij adviseren kansrijk en adviseren liever iets hoger dan onder de beoogde mogelijkheden van een kind.