Inloggen Social Schools

Schooltijden

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs moeten de kinderen gedurende de 8 basisschooljaren minimaal 7520 uren onderwijs volgen. De school is vrij om het aantal uren over de verschillende jaargroepen te verdelen, waarbij minima gelden voor de jaargroepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Ons vakantierooster wordt daar jaarlijks op afgestemd.

Schooltijden 
Dagen Tijden
Maandag 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag 08.30 - 14.30 uur 
Woensdag 08.30 - 12.15 uur
Donderdag 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag 08.30 - 14.30 uur


Om 8.20 uur zijn de kinderen en ouders op school en komen zij naar binnen. Wij vragen ouders elke dag op tijd de kinderen te komen brengen en ophalen. We vinden het fijn als ouders mee naar binnen komen. Belangrijk is het ook dat kinderen geregeld zelfstandig naar binnen komen, dat kunnen ze goed.  

De stamgroepleider is, als de kinderen binnenkomen, bij het eigen lokaal. Het verwelkomen van de kinderen door de stamgroepleider staat hier centraal. We willen die tijd graag besteden aan de kinderen. Als ouders een korte mededeling willen doen aan de stamgroepleider, kan dat natuurlijk altijd. Dit kan ook via Social Schools. Voor een gesprek kan er beter een afspraak gemaakt worden.

In 2021-2022 zijn we gestart met snipperdagen. Ouders mogen voor hun kind jaarlijks 2 snipperdagen inzetten. Deze mogen ‘zonder reden’ ingevuld worden. Denk aan een keer een verlengd weekend of het schrappen van een carnavalsdag (als een kind dit niet fijn vindt). Via Social Schools, bij de directie, kunnen snipperdagen tijdig aangevraagd worden. Op school houden we een overzicht bij.  De snipperdagen kunnen niet ingezet worden op de eerste of laatste schooldag en ook niet tijdens de toetsweken en de eindtoetsdagen van de 8e-jaars. 

Hoe gaan we om met ouders die het kind vaak te laat naar school brengen?

Als een kind structureel te laat naar school komt, ontvangen de ouders een brief.

Afspraken:

Stap 0. Wij houden het te laat komen bij in ESIS.

Stap 1. Wij gaan met de ouders in gesprek. 

Stap 2. Gaat er een brief vanuit de directie naar de ouders.

Stap 3. Bij geen verandering volgt er een gesprek met de directie.

Stap 4. Indien geen verbetering plaatsvindt, zal de directie melding maken bij leerplichtambtenaar.