Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

De MR van JKC Talententuin bestaat uit vier personen: een personeelsgeleding van 2 teamleden en een oudergeleding van 2 ouders.

De MR heeft overleg met de directie over allerlei zaken die verband houden met de school. Op die manier kan de MR invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De MR heeft recht op informatie over alles wat de school aangaat en mag die informatie dan bespreken met de directie. Voor veel voorgenomen besluiten heeft de MR een adviesrecht, dan wel een instemmingsrecht. Dit laatste houdt in, dat bestuur en/of directie een besluit kunnen uitvoeren, als de MR hier instemming aan heeft verleend. In welke gevallen dit geldt, is vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Op de kalender in Social Schools en op onze website kunnen de data teruggevonden worden. 

De MR bestaat aan het begin van schooljaar 2022-2023 uit de volgende personen:

Ouders: Egon Jenniskens (voorzitter) en Loes Hendriks

 Team: Brigitte Breedveld (secretaris) en Carlijn de Munck 

De MR is te bereiken via mr@talententuinvenray.nl