Inloggen Social Schools

Schoolontwikkeling

Wat we in het schooljaar 2021-2022 bereikt hebben
 
Schoolontwikkeling algemeen 
Met het team hebben we op de studiedag op 27 juni het schooljaar geëvalueerd en ook vooruit gekeken naar het nieuwe jaar. Doel was om samen vast te stellen wat bereikt is en wat aandacht vraagt. Belangrijk is focus, duidelijkheid en balans!
Dit jaar zijn we volop aan de slag gegaan met de ontwikkeling van ons als jenaplanschool. In ons team hebben we verschillende nieuwe collega's en daarbij is er voorgaande jaren minder tijd gestoken in de ontwikkeling én profilering van ons concept. Middels een driejarige teamscholing gaan we samen aan de slag om dit concept, waar we heel erg in geloven, stevig neer te zetten. Hetkan! begeleidt ons bij deze ontwikkeling. Dit jaar hebben we ingestoken op 'vraag het de kinderen'. Het gaat hierbij om de zelfstandigheid en het eigenaarschap van kinderen. Wat vraagt dit van het kind én van de stamgroepleider? Afstemming op elkaar, een goede doorgaande lijn en het gebruiken van dezelfde teaal mét het juiste gedrag is hier wezenlijk. Daarbij zijn we gestart met het zichtbaarder maken van ons jenaplanconcept. Onder andere door het creëren van meer 'hoeken' en het zichtbaar maken van de jenaplanessenties.

In highlights onze terugblik 2021-2022

 • Samen met ouders hebben we in de zomervakantie én in het begin van het schooljaar onze speelplaats verrijkt. Hier zijn we heel blij mee.
 • Onze ontwikkelingen en afspraken zijn we structureel gaan vastleggen in kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten borgen onze ontwikkelingen en laten we periodiek, ter evaluatie, terug komen.
 • Met betrekking tot het Jonge Kind hebben we in de onderbouw het spel verrijkt en nog meer zijn we vanuit doelen ons aanbod aan het opbouwen. Dit creeërt een rijke leeromgeving waar de stamgroepleider inititieert, begeleidt, coacht en stimuleert. In de middenbouw hebben we een begin gemaakt met meer spel voor de kinderen. Leonie Janssen begeleidt ons hierin.
 • Met inzet van vakdocenten bewegingsonderwijs is ons aanbod versterkt.
 • We hebben met twee verrijkingsgroepen gewerkt waar kinderen van de midden- en bovenbouw met verrijkende opdrachten bezig zijn geweest met als doel het versterken van hun executieve vaardigheden. In de groepen komen deze vaardigheden steeds structureler terug en we zien ook in de onderbouw een rijkere aanpak voor kinderen die extra uitgedaagd moeten worden. We werken schoolbreed met breinkrachten.
 • De aanpak 'close reading' komt steeds sterker terug in onze lessen begrijpend lezen. We koppelen de teksten aan onze projecten. In de onderbouw hebben de stamgroepleiders ook een 'scholingsmoment' rondom dit onderwerp gevolgd.
 • Met alle personeelsleden hebben we ontwikkelgesprekken gevoerd vanuit 'het huis van werkvermogen'.
 • We zijn in de onderbouw en met de derdejaars gestart met taal- en rekendans. Dit wordt verzorgd door Bieneke Kateman.
 • Onze projecten worden vanuit eenzelfde projectformulier voorbereid. We hebben hier cultuur en ICT/wetenschap een structurele plek gegeven.
 • Een hele grote groep mediatoren is opgeleid. We zijn trots op hun inzet!
 • We zijn verder gegaan met MijnRapportfolio. We hebben meer vaardigheid in het goed invullen van dit ontwikkeldocument. Ook kinderen worden hier iets vaardiger in. In kind-oudergesprekken staat het MRF centraal.
 • We zijn in het voorjaar toch nog met een kinderraad gestart. In een drietal overlegmomenten hebben de kinderen kritisch én opbouwend met ons meegedacht. Heel knap!
 • Ook dit jaar waren wij weer opleidingsschool voor de studenten van Fontys Pabo Venlo en de Gilde opleidingen. Deze studenten vormen een leergemeenschap van studenten van verschillende leerjaren, om zo van en met elkaar te leren.
 • I.s.m. Coninxhof en ‘t Nest is er voor het gehele gebouw een nieuw ontruimingsplan opgesteld. Dit hebben we ook geoefend.
 • Wekelijks hebben we weer weekopeningen kunnen organiseren. De kinderen hebben dit zelf gepresenteerd. Ook zijn er 12 schoolvieringen geweest.
 • Gelukkig mochten we weer veel ouders verwelkomen op onze school. Het versterken van de betrokkenheid van ouders en hun inzet op school (bij bv activiteiten) vinden we heel belangrijk.
Onze voornemens 2022-2023

De rode draad blijft ‘Jenaplan’. We zijn een Jenaplanschool en vinden dat we dit beter en eigentijdser kunnen uitdragen. We gaan hier dan ook flink op insteken en streven ernaar om dit te verbinden met de doelen die we ook willen realiseren.  Met ‘HetKan!’ vullen we 4 studiedagen in. We gaan uit van onze kracht en tegelijkertijd gaan we vooral samen het concept voor onze school inkleuren. Belangrijk is de gezamenlijke taal, de verbinding, het sterke pedagogische klimaat en borging van wat we samen doen.

Komend jaar steken we met HetKan! i.s.m. Ilse Meelker van Onderwijs Maak Je Samen in op verdere  jenaplanontwikkeling gecombineerd met een rijk, geïntegreerd taalaanbod.

We werken wederom met drie ontwikkelgroepen;

Ontwikkelgroep Welbevinden

Goed voor mekaar stevig neerzetten en nieuwe collega’s coachen. Afspraken herhalen, eventueel actualiseren en zorgen voor gezamenlijk gedrag en gezamenlijke taal

 • Tussenevaluatie aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen; dit vanuit een 0-meting met Novilo. Van daaruit kijken we welke scholing/ontwikkeling gewenst is.
 • Borgen en evalueren MRF en organiseren van een ouderavond om vanuit feedback dit middel nog sterker in te zetten.
 • Verrijken kindgesprekken vanuit MRF (vergroten eigenaarschap van het kind)
 • Evalueren en borgen van ons pedagogisch klimaat o.a. middels inzet peilingen
Ontwikkelgroep Basisvakken en basisvaardigheden
 • Borgen van aanpak begrijpend lezen (Close reading)
 • Aanpak rijk taalaanbod onderzoeken en vaststellen vanuit jenaplanvisie en met ondersteuning van OMJS en HetKan!
 • Aanpak en aanbod rekenonderwijs onderzoeken i.s.m.  Margo Kampshof
 • Evalueren gebruik Snappet
 • In onderbouw aandacht voor aanpak VVE
 • Vaardigheden ICT ontwikkelen en verdiepen vanuit doorgaande lijn SWITCH
  • ICT in blijven zetten als middel
Ontwikkelgroep Wereldoriëntatie en Techniek
 • Integreren van techniek in bestaande thema’s
 • Thema’s verrijken en vooral verbinden ‘van binnen naar buiten en van buiten naar binnen’
 • Benutten ouderinbreng en partners in directe omgeving
 • Projecten zichtbaar maken in en rondom de school
Daarnaast aandacht voor:
 • Doorontwikkelen oaanbod voor het Jonge Kind (in onderbouw én middenbouw)
 • Verrijken en voortzetten aanbod muziek en dans
  • Maken van kwaliteitskaart
 • Start maken met ons nieuwe kindvolgsysteem IEP (groepen 3-8)
 • Versterken van ons leesaanbod door in te steken leesbeleving (samenwerking met bibliotheek vanuit NPO-G gelden)
 • Versterken van aanbod weerbaarheid/balans bij kinderen (weerbaarheidstraining achtstejaars en yoga)
 • Verrijken en verbeteren beweegaanbod
  • Inzet sportdocenten voor gymlessen en buitenspel
  • Inzet sportcoaches in verbinding met ‘t Nest
  • Inzet Reken- en taaldans in groepen 1-2-3