Inloggen Social Schools

Schoolontwikkeling

Wat we in het schooljaar 2020-2021 bereikt hebben
 
Schoolontwikkeling algemeen 
Met het team hebben we op de studiedag op 2 juni het schooljaar geëvalueerd en ook vooruit gekeken naar het nieuwe jaar. Doel was om samen vast te stellen wat bereikt is en wat aandacht vraagt. Belangrijk is focus, duidelijkheid en balans!
Op onze school werken we met verschillende koerskaarten. In deze koerskaarten beschrijven we, op een deelgebied, de ontwikkeling van de school. Evaluatie van gezette stappen zijn in deze koerskaarten terug te vinden;
 • Koerskaart Levend rijk taalonderwijs
 • Koerskaart Het Jonge kind
 • Jenaplan zichtbaar in de school
 • Digitaal Portfolio

In highlights onze terugblik 2020-2021

 • Een op personeelsvlak roerig jaar. Een relatief hoog ziekteverzuim door vnl. externe factoren. Dit heeft gezorgd voor een onrustige organisatie
 • Corona heeft dit jaar een duidelijke stempel op het jaar gedrukt; het werken in bubbels, de thuiswerkperiode, en het gegeven dat er geen fysieke verbinding met externen, ouders e.d. plaats kon vinden heeft ervoor gezorgd dat we niet hebben kunnen doen wat we ouders beloven.
 • We zijn wel trots op hoe we deze periode door zijn gekomen. Het team heeft voor elkaar klaar gestaan en cognitieve resultaten van kinderen zijn goed geweest. ook hebben we samen veel geleerd dit jaar, zeker op ICT-gebied.
 • Kinderen hebben op cognitief vlak een goede ontwikkeling doorgemaakt, we hebben gemerkt dat ze m.b.t. diverse vaardigheden wel wat ‘achterstand’ op hebben gelopen (denk aan zelfstandigheid). echter op ICT-gebied hebben ook kinderen weer veel geleerd;’Kinderen hebben zich op een andere manier ontwikkeld’
 • Vanaf 1 maart is Bart Mous directeur van de school. Het is goed voor de school dat er weer zichtbaar leiding op school is.
 • We zijn gestart met scholing talentbegeleiding door Novilo. We zijn inhoudelijk rijker voor het onderwerp signaleren en executieve functies. Zaak is om het vervolg de kennis te borgen en vooral om onze kennis in de groepen (in praktijk) te brengen.
 • Met Ilse Meelker van OMJS zijn we aan de slag geweest met ons begrijpend leesonderwijs. Schoolbreed hebben we afspraken gemaakt over een gewijzigde aanpak van onze begrijpend leeslessen. Ook hier weer belangrijk om dit te borgen en in de praktijk te blijven doen.
 • We hebben het besluit, in goed overleg met de MR en na een peiling onder ouders, genomen om alle groepen 5 dagen naar school te laten gaan. Dit gaat in 2021-2022 in. Alle kinderen krijgen hier 2 snipperdagen voor terug.
 • Onze speelplaats is aan vernieuwing toe. Nadat we kinderen gevraagd hebben wat zij graag willen, ouders betrokken hebben bij het overleg en vooral ook kritisch naar het beschikbare budget te hebben gekeken, hebben we een plan opgesteld om tussen juni en oktober de drie pleinen te ‘vernieuwen’.
 • In de onderbouw heeft een frisse wind gewaaid. Vanuit spel, nieuwe materialen en frisse thema’s geven we een impuls aan rijk spel vanuit een beredeneerde aanpak. Met name aandacht hierin voor rijk taalaanbod, iets waar steeds meer kinderen behoefte aan hebben. We worden bij deze ontwikkelingen begeleid door Leonie Janssen.
 • Ondanks dat we geringe leerachterstanden zien, hebben we de mogelijkheid om in 2021-2022 extra middelen in te zetten. We hebben plannen gemaakt om deze middelen divers, eerlijk en vooral voor de kinderen die het echt nodig hebben in te zetten.
 • De ondersteuningsmiddelen ‘inhaalprogramma’ hebben we maar deels in kunnen zetten. We doen een nieuwe aanvraag voor deze subsidie en steken begin 2021-2022 in een naschools programma vooral in op een rijk taalprogramma vanuit betekenisvol aanbod (bewegen, cultuur, presenteren, techniek)
 • We zijn gestart met MijnRapportfolio. Niet helemaal zoals we gehoopt hebben, maar zowel kinderen, ouders als personeel hebben een eerste stap gezet (inhoud, afspraken, informeren). Komend jaar geven we dit een goed vervolg m.n. gericht op verdiepte kindgesprekken.

In algemeen een bewogen jaar, zeker niet altijd leuk maar we hebben er samen veel van geleerd. Duidelijk is dat we trots zijn op elkaar, op de kinderen, op de sfeer die we samen hebben en dat we met name het contact met ouders en alle andere partijen om ons heen enorm gemist hebben!

Vanuit onze expertgroep ‘Jenaplan in beeld’ hebben we acties ingezet gericht op weekopeningen en -vieringen alsmede op aankleding van ruimtes. In de praktijk hebben we hier nog niet veel van terug kunnen zien. Dit pakken we in 2021-2022 verder op.

Taalbeleidsplan

Er zijn acties opgenomen die leiden tot verbeterde resultaten m.b.t. verschillende taaldomeinen.

 • Samen met Ilse Meelker van Onderwijs maak je samen, zijn we ons een nieuwe manier van begrijpend lezen eigen aan het maken in de midden- en bovenbouw. Daarbij gebruiken we onderdelen van Close reading.
 • Volgend schooljaar zal ook de OB hierin meegenomen worden.
 • We stellen ons als doel ruim 60 % van elke jaargroep een I, II of III score bij de Cito te laten halen op het gebied van spelling, werkwoordspelling, DMT en begrijpend lezen
 • De borgingsdocumenten zijn ingevuld door alle bouwen en de taalcoördinator heeft voor de verschillende bouwen alle “acties” op een rij gezet. Deze ingevulde borgingsdocumenten zullen jaarlijks geëvalueerd en evt. aangepast worden.
Rekenbeleidsplan

De resultaten van het rekenonderwijs waren, vergeleken met de inspectienormen, ruim voldoende tot goed. We stellen ons als doel ruim 60 % van elke jaargroep een I, II of III score bij de Cito te laten halen.

 • Door de rekencoördinator is het rekenbeleidsplan aangescherpt en is de prioriteitenlijst van borging acties voor het komende schooljaar bijgesteld. i.o.m. team en MT.
 • De behaalde resultaten van de Cito in alle leerjaren hebben we uitgewerkt in het document streefdoelen rekenen tot en met medio 2021
 • In de onderbouw wordt gewerkt met de nieuwe materialen en zullen we in het komende schooljaar het werken hiermee nog meer afstemmen op de leerlijnen uit het Digikeuzebord gekoppeld aan “Het Jonge Kind”. In de groepsplannen worden rekendoelen expliciet gemeld.

Alle behaalde resultaten van de CITO toetsen in alle leerjaren zijn ook uitgewerkt in het document trendanalyse die loopt van medio 2020 tot medio 2021.

Groepsplannen
 • In de onderbouw hebben we groepsplannen gemaakt en begeleiden we kinderen in kleine groepjes of individueel.
 • Eigenaarschap van kinderen krijgt een belangrijke plek m.b.t. groepsplannen in samenhang met het jenaplanconcept.
ICT

De ICT vaardigheden van de leerling:

 • In de onderbouw bieden we ICT aan in projectvorm. Hiervoor gebruiken we diverse tools. De borden worden o.a. gebruikt voor het inplannen van taken voor de kinderen m.b.v. het digikeuzebord. Daarnaast werken leerlingen met Chrometabs. Ze leren werken met QR-codes. Middels Blue bots leren kinderen programmeren.
 • Alle midden- en bovenbouwers hebben toegang tot een eigen cloudomgeving.
 • We hebben diverse ICT-materialen die we inzetten in de bouwen. Kinderen leren zo werken met een greenscreen. Ook leren ze programmeren via diverse tools, zoals een Blue Bot en Lego WeDo.
Sociaal-emotionele vorming

Het project ‘Goed voor Mekaar’ werd voortgezet. Er werden ook weer nieuwe mediatoren opgeleid die allen een diploma behaalden. Jammer genoeg hebben de mediatoren nooit in het ‘echt’ kunnen functioneren.

Kinderraad

Uit iedere stamgroep van de midden- en bovenbouw werd aan het begin van het schooljaar één lid gekozen. De Kinderraad heeft dit jaar maar weinig kunnen vergaderen. De kinderen brachten zelf i.o.m. de stamgroep de punten in ter bespreking.

De vergaderingen werden voorbereid en besproken in de stamgroepvergaderingen van de midden- en bovenbouw.
Opleidingsschool
 • Ook dit jaar waren wij weer opleidingsschool voor de studenten van Fontys Pabo Venlo en de Gilde opleidingen. Deze studenten vormen een leergemeenschap van studenten van verschillende leerjaren, om zo van en met elkaar te leren.
Ontruimingsplan
 • I.s.m. Coninxhof en ‘t Nest is er voor het gehele gebouw een nieuw ontruimingsplan opgesteld.

 

Onze voornemens 2021-2022

De rode draad zal ‘Jenaplan’ zijn. We zijn een Jenaplanschool en vinden dat we dit beter en eigentijdser kunnen uitdragen. We gaan hier dan ook flink op insteken en streven ernaar om dit te verbinden met de doelen die we ook willen realiseren.

In hoofdlijnen gaan we het volgende doen: Jenaplan 2021 stevig neerzetten op de Keg Met ‘HetKan!’ vullen we 3 studiedagen in. We gaan uit van onze kracht en tegelijkertijd gaan we vooral samen het concept voor onze school inkleuren. Belangrijk is de gezamenlijke taal, de verbinding, het sterke pedagogische klimaat en borging van wat we samen doen. Denk aan vieren, gezamenlijke taal, inbreng kinderen, verbinden met omgeving

Pijler 1 Welbevinden

Goed voor mekaar stevig neerzetten en nieuwe collega’s coachen. Afspraken herhalen, eventueel actualiseren en zorgen voor gezamenlijk gedrag en gezamenlijke taal

 • Maken van kwaliteitskaart
 • Structureel communiceren met partners
 • Borgen en evalueren MRF
 • Verrijken kindgesprekken vanuit MRF (vergroten eigenaarschap)
Pijler 2 Basisvakken en basisvaardigheden

Borgen van aanpak instructies ‘cursussen’ en verbinding met blokuur (groepsdoorbrekend)

 • Maken van kwaliteitskaart
 • Borgen van nieuwe aanpak begrijpend lezen (Close reading)
 • Maken van kwaliteitskaart
 • Groepsbezoeken/samen leren
 • Verbinden met begrijpend luisteren OB
 • Start maken oriëntatie aanbod rijk taalonderwijs
 • Werkgroep start vanuit scholing Jenaplan met oriëntatie op mogelijkheden (ondersteund door Ilse Meelker)
 • In onderbouw aandacht voor aanpak VVE
 • Onderhouden rekenen
  • Maken kwaliteitskaart
  • Bewaken resultaten
 • Vaardigheden ICT ontwikkelen en verdiepen
  • ICT in blijven zetten als middel
  • Evalueren Snappet en voortgang vastleggen in kwaliteitskaart
Pijler 3 Wereldoriëntatie en Techniek
 • Integreren van techniek in bestaande thema’s
 • Thema’s verrijken en vooral verbinden ‘van binnen naar buiten en van buiten naar binnen’
 • Benutten ouderinbreng en partners in directe omgeving
 • Projecten zichtbaar maken in en rondom de school
Pijler 4 Spel, bewegen en creatieve vorming
 • Doorontwikkelen ontwikkelingen Jonge Kind
 • Verkennen mogelijkheden verbinding onderbouw-middenbouw
  • Kennis hebben van elkaars verwachtingen en afspraken maken over aanbod/werkwijze
 • Verrijken en voortzetten aanbod muziek- en dans
  • Maken van kwaliteitskaart
 • Verrijken en verbeteren beweegaanbod
  • Inzet sportcoaches voor gymlessen en buitenspel
  • Inzet sportcoaches in verbinding met ‘t Nest
  • Inzet Reken- en taaldans in groepen 1-2-3
 • Aanpak speelplaats en benutten van mogelijkheden voor rijker spel en buitenactiviteiten (ook muziek en dans)

In algemene hebben we extra zorg en aandacht voor profilering en positionering van Jenaplanschool de Keg

 • Kwaliteitszorg versterken met aandacht voor borging; werken met kwaliteitskaarten voor borging en koerskaarten voor ontwikkeling. Hier samen kritisch blijven
 • Zorgdragen voor focus; keuzes maken is wezenlijk
 • Stimuleren van professionele cultuur
  • Slim organiseren
  • Verantwoordelijkheden duidelijk
  • Reflectie en feedback eerlijk en direct
  • Bewaken van werkdruk
  • Teambuilding - onderlinge verbinding
Het jonge kind

2020-2021 hebben we een nieuw projectformulier ontwikkeld a.d.h.v. de doelen van het digikeuzebord. We hebben oud spelmateriaal opgeruimd en nieuw spelmateriaal besteld. In 2021-2022 gaan we verder met het ontwikkelen van uitdagende hoeken. Het jonge kind leert vooral door te spelen en handelend bezig te zijn. We werken met projecten en passen de omgeving aan door betekenisvolle en uitdagende hoeken te creëren. In deze spelsituaties laten we de verschillende ontwikkelingsdoelen aan bod komen en volgen we de kinderen door ze te observeren.

De brede ontwikkeling van het kind

In onze leef-/werkgemeenschap wordt SAMEN met hoofdletters geschreven. Hoe we met elkaar omgaan krijgt veel aandacht. Het project “Goed voor mekaar” wordt voortgezet. Er zullen ook dit jaar weer nieuwe mediatoren worden opgeleid. De ontwikkeling van de individuele leerling en de ontwikkeling op groepsniveau en bouwniveau wordt vastgelegd.