Inloggen Social Schools

Schoolontwikkeling

Wat we in het schooljaar 2022-2023 bereikt hebben
 
Schoolontwikkeling algemeen 
Met het team hebben we medio juni 2023 het schooljaar geëvalueerd en ook vooruit gekeken naar het nieuwe jaar. Doel was om samen vast te stellen wat bereikt is en wat aandacht vraagt. Belangrijk is focus, duidelijkheid en balans!
Dit jaar zijn we volop aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van ons als jenaplanschool. In ons team hebben we verschillende nieuwe collega's en daarbij zijn we in 2021-2022 gestart met de ontwikkeling én profilering van ons concept. Middels een driejarige teamscholing gaan we samen aan de slag om dit concept, waar we heel erg in geloven, stevig neer te zetten.
Hetkan! begeleidt ons bij deze ontwikkeling. Dit jaar hebben we ingestoken op 'rijke taal', dit naast het borgen van 'vraag het de kinderen'. Vraag eht de kinderen gaat om de zelfstandigheid en het eigenaarschap van kinderen. Wat vraagt dit van het kind én van de stamgroepleider? Afstemming op elkaar, een goede doorgaande lijn en het gebruiken van dezelfde teaal mét het juiste gedrag is hier wezenlijk. Focus dit jaar, met ondersteuning vaan Hetkan! en Onderwijs maak je samen, lag op ontwikkeling van ons taalaanbod. Vanuit een inventarisatie van ons huidige aanbod en analyse van resultaten hebben we onderzocht welke werkwijze (en aanbod) het beste past bij een rijk taalaanbod dat we graag koppelen aan onze projecten.
We hebben besloten de lijn van Staal Taal te hanteren voor enkele taaldomeinen. Hiermee spreken we dezelfde taal, borgen we een doorgaande lijn en hoeven we niet alles zelf uit te vinden. Andere taaldomeinen, denk aan bijvoorbeeld 'spreken en luisteren' komen al terug in ons huidige aanbod (zoals in dagelijkse kringen). In 2023-2024 gaan we aan de slag om dit opgestelde taalaanbod in de praktijk te brengen.

In highlights onze terugblik 2022-2023

 • Onze ontwikkelingen en afspraken zijn we structureel gaan vastleggen in kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten borgen onze ontwikkelingen en laten we periodiek, ter evaluatie, terug komen. De eerte kwaliteitskaarten zijn alweer bijgesteld.
 • Met betrekking tot het Jonge Kind hebben we in de onderbouw het spel verrijkt en nog meer zijn we vanuit doelen ons aanbod aan het opbouwen. Dit creeërt een rijke leeromgeving waar de stamgroepleider inititieert, begeleidt, coacht en stimuleert. In de middenbouw hebben we een begin gemaakt met meer spel voor de kinderen. Leonie Janssen begeleidt ons hierin. Inge is opgeleid als jonge kind specialist. Zij borgt het berdeneerde aanbod in de onderbouw en heeft ook bij de middenbouw het spel tijdens de blokperiode mee opgezet. Alle derdejaars hebben nu eker twee spelmomenten op hun weektaak staan.
 • Met inzet van vakdocenten bewegingsonderwijs is ons aanbod versterkt.
 • We hebben met twee verrijkingsgroepen gewerkt waar kinderen van de midden- en bovenbouw met verrijkende opdrachten bezig zijn geweest met als doel het versterken van hun executieve vaardigheden. In de groepen komen deze vaardigheden steeds structureler terug en we zien ook in de onderbouw een rijkere aanpak voor kinderen die extra uitgedaagd moeten worden. We werken schoolbreed met breinkrachten. Daarnaast is ons beleid 'meer- en hoogbegaafdheid' vastgesteld met ambities voor de toekomst.
 • De aanpak 'close reading' komt steeds sterker terug in onze lessen begrijpend lezen. We koppelen de teksten aan onze projecten. 
 • Met de meeste personeelsleden hebben we feedbackgesprekken gevoerd vanuit 'het huis van werkvermogen'.
 • We zijn in de onderbouw en met de derdejaars doorgegaan met taal- en rekendans. Dit werd verzorgd door Bieneke Kateman.
 • Onze projecten worden vanuit eenzelfde projectformulier voorbereid. We hebben hier cultuur en ICT/wetenschap een structurele plek gegeven.
 • Een hele grote groep mediatoren is opgeleid. We zijn trots op hun inzet!
 • We zijn verder gegaan met MijnRapportfolio. We hebben meer vaardigheid in het goed invullen van dit ontwikkeldocument. Ook kinderen worden hier iets vaardiger in. In kind-oudergesprekken staat het MRF centraal. Na een evaluatie met ouders en het team hebben we enkele aanpassingen doorgevoerd.
 • We zijn in het begin van het schooljaar met een nieuwe kinderraad gestart. In een vijftal overlegmomenten hebben de kinderen kritisch én opbouwend met ons meegedacht. Heel knap!
 • Dit jaar waren wij sinds lange tijd weer opleidingsschool voor de studenten van Pabo de Kempel. Ook studenten van Gilde opleidingen hebben ons team verrijkt. 
 • Samen met 't Nest en Coninxhof zijn we op veel momenten samen opgetrokken; denk hierbij aan verkeersprojecten, beweegtrajecten en activiteiten met de bibliotheek.
 • Wekelijks hebben we weer weekopeningen kunnen organiseren. De kinderen hebben dit zelf gepresenteerd. Ook zijn er 12 schoolvieringen geweest.
 • Weer veel ouders vonden de weg naar onze school. We hebben gemerkt dat de ouderbetrokkenheid weer verbetert. Bij aanmeldgesprekken benadrukken we ook de participatie van ouders. Belangrijk voor het kind, fijn voor het team en goed voor ons aanbod.
 • Omdat de Keg in 2023 50 jaar bestaat, zijn we gestart met voorbereidingen op dit jubileumfeest dat we voornamelijk in september 2023 gaan vieren.
 • In bijeenkomsten met de gemeente hebben we de volgende stap kunnen zetten naar nieuwbouw voor de Keg. Eind 2023 moet het plan van aanpak klaar zijn en goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Onze voornemens 2023-2024

De rode draad blijft ‘Jenaplan’. We zijn een Jenaplanschool en vinden dat we dit beter en eigentijdser kunnen uitdragen. We gaan hier dan ook flink op insteken en streven ernaar om dit te verbinden met de doelen die we ook willen realiseren.  Met ‘HetKan!’ vullen we weer 4 studiedagen in. We gaan uit van onze kracht en tegelijkertijd gaan we vooral samen het concept voor onze school inkleuren. Belangrijk is de gezamenlijke taal, de verbinding, het sterke pedagogische klimaat en borging van wat we samen doen.

Komend jaar steken we met HetKan! vooral in op onze projecten; welke cyclus past hierbij, hoe laten we de brede doelen hierin terugkomen en op welke wijze verbinden we met taal n het stimuleren van zelfstandigheid/eigenaarschap van kinderen.

We werken wederom met drie ontwikkelgroepen;

Ontwikkelgroep Welbevinden
 • Goed voor mekaar stevig neerzetten en collega’s coachen. Afspraken herhalen, eventueel actualiseren en zorgen voor gezamenlijk gedrag en gezamenlijke taal
 • Evaluatie aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen in eigen stamgroepen en daarnaast in de verrijkingsgroepen. Met name het signaleren en het inzetten op executieve vaardigheden staat centraal.
 • Borgen en evalueren MRF .
 • Verrijken kindgesprekken vanuit MRF (vergroten eigenaarschap van het kind)
 • Evalueren en borgen van ons pedagogisch klimaat o.a. middels inzet peilingen
 • Analyseren van onze tevredenheidspeilingen
Ontwikkelgroep Basisvakken en basisvaardigheden
 • Borgen (warm houden) van aanpak begrijpend lezen (Close reading)
 • Aanpak rijk taalaanbod implementeren en evaluatiemomenten in bouwen initiëren.
 • Aanpak en aanbod rekenonderwijs onderzoeken i.s.m.  Margo Kampshof
 • Evalueren gebruik Snappet
 • In onderbouw aandacht voor aanpak VVE, beleid ontwikkeling rondom tweetaligheid
 • Vaardigheden ICT ontwikkelen en verdiepen vanuit doorgaande lijn SWITCH
  • ICT in blijven zetten als middel
Ontwikkelgroep Wereldoriëntatie en Techniek
 • Nieuwe cyclus voor projecten vaststellen, dit vanuit studiemomenten met Hetkan!
 • Integreren van techniek in bestaande thema’s
 • Thema’s verrijken en vooral verbinden ‘van binnen naar buiten en van buiten naar binnen’
 • Benutten ouderinbreng en partners in directe omgeving
 • Projecten zichtbaar maken in en rondom de school
Daarnaast aandacht voor:
 • Doorontwikkelen aanbod voor het Jonge Kind (in onderbouw én middenbouw)
 • Verrijken en voortzetten aanbod muziek en dans, evalueren vanuit kwaliteitskaart
 • Vervolg maken met ons nieuwe kindvolgsysteem IEP (groepen 3-8), start met onderdelen 'hart en handen'
 • Versterken van ons leesaanbod door in te steken leesbeleving (samenwerking met bibliotheek vanuit pilot)
 • Versterken van aanbod weerbaarheid/balans bij kinderen (weerbaarheidstraining achtstejaars)
 • Verrijken en verbeteren beweegaanbod
  • Inzet sportdocenten voor gymlessen en buitenspel
  • Inzet sportcoaches in verbinding met ‘t Nest
  • Inzet Reken- en taaldans in onderbouw
 • Jubileum de Keg, 50 jaar
 • Voorbereidingen op nieuwbouw de Keg