Inloggen Social Schools

Delen van informatie

We streven ernaar, om de informatie voor de ouders zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.

Schoolgids

Deze website vervangt onze schoolgids, hiermee vervalt de papieren versie. Op deze site is alle (vaste) informatie voor het huidige schooljaar te vinden. Per bouw wordt nog een informatieboekje verstrekt met specifieke informatie over de betreffende bouw.

Social Schools

Elke donderdag ontvangen ouders via Social Schools belangrijke informatie over gebeurtenissen van de afgelopen week en informatie over activiteiten op school- bouwen/of groepsniveau voor de komende week. In Social Schools is voor de ouders ook de jaarkalender opgenomen. Indien het noodzakelijk is informatie direct naar ouders te sturen, kan dit ook op andere dagen verstuurd worden. Als school voldoen wij met het ouderportaal aan de plicht om ouders te voorzien van informatie. Wij zijn NIET verplicht om de informatie ook op papier te verstrekken.

Website

Op deze website is de meest actuele informatie te vinden.

Facebook

Ook via Facebook wordt veel informatie verstrekt. Wij zijn te vinden onder de naam Jenaplan Kindcentrum Talententuin. Wij plaatsen foto’s waar personen/kinderen herkenbaar op staan. Gezien de privacywetgeving plaatsen wij alleen foto’s met kinderen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven voor gebruik op sociale media.

Kennismakings-/informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt er een avond gepland, waarop ook de kinderen welkom zijn. Er wordt algemene informatie over het werken in de stamgroep verstrekt en er wordt kennisgemaakt met elkaar. De datum en de inhoud van zo’n avond kan per bouw en per stamgroep verschillen. Deze data zijn voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw op onze kalender in Social Schools.

Ouderavonden

In de loop van het schooljaar worden ouderavonden georganiseerd om (groepen) ouders te informeren over voor hen belangrijke onderwerpen. Vaste avonden zijn de jaarvergadering van de OR en de informatieavond over het laatste schooljaar (o.a. Voortgezet Onderwijs), maar er worden ook thema-avonden georganiseerd.

Ouderpanel

Twee maal per jaar vindt er een ouderpanel plaats. Een ouderpanel is een extra overlegvorm naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Het panel fungeert als klankbord waarin de school bij ouders nieuwe plannen kan polsen en waarin ouders hun mening kunnen geven over bepaalde thema’s. Heb je een suggestie voor een thema dat in zo’n panel besproken kan worden? We horen het graag!

Informatie aan gescheiden ouders

Wij vinden het belangrijk, dat alle informatie die de school verstrekt bij beide ouders terechtkomt. De niet-verzorgende ouder heeft daar recht op. Als school zullen wij hier alleen van afwijken, als er een rechterlijke uitspraak aan ten grondslag ligt, waarvan wij een exemplaar ter inzage krijgen. Om het kind niet verantwoordelijk te maken voor deze informatieverstrekking, geldt hiervoor het volgende. Beide ouders kunnen met een eigen e-mailadres een account aanmaken voor Social Schools. Op die manier ontvangen beide ouders informatie van school. De verzorgende ouder ontvangt eventuele schriftelijke informatie. Dit betreft heel soms nog een incidentele informatiebrief. Bij mondelinge informatie (bijv. de 15-minutengesprekken) is de uitnodiging voor beide ouders/verzorgers bedoeld. De verzorgende ouder is er verantwoordelijk voor dat er i.o.m. de andere ouder een gezamenlijke afspraak voor het gesprek wordt gepland via Social Schools. Alleen als de relatie ernstig verstoord is én het belang van het kind hierom vraagt, kan i.o.m. de directeur hierover andere afspraken gemaakt worden. Het spreekt vanzelf, dat het belang van het kind voor ons altijd voorop staat.

Een belangrijk kenmerk van een jenaplanschool is een voortdurend contact tussen ouders en school. Dit proberen we te verwezenlijken door veel vormen van ouderhulp, maar ook door onderstaande activiteiten: Portfoliogesprekken Twee keer per jaar ontvangen de kinderen een digitaal portfolio. Jullie -en jullie kind- worden uitgenodigd om naar aanleiding hiervan te komen praten over de ontwikkeling. Dit noemen we de kind- oudergesprekken, omdat jullie kind een onmisbare gesprekspartner is. Naast de gesprekken over de portfolio’s zijn er nog twee geplande contactmomenten.

Deze gelden niet voor alle ouders en kinderen. Iedere stamgroepleider zal na enkele schoolweken alleen die ouders uitnodigen van de kinderen die nieuw in de stamgroep zijn gekomen. In maart kunt jullie -en jullie kind- een uitnodiging krijgen als de stamgroepleider graag gericht met jullie -en jullie kind-, belangrijke informatie wil uitwisselen over de ontwikkeling.

Incidenteel

Je kunt altijd een afspraak maken als je een gesprek wenst met de stamgroepleider. Omgekeerd kan dat natuurlijk ook.

Tijdens de inloop voor de lessen

De kinderen -en dus ook de ouders- mogen altijd tien minuten voor aanvang van de lessen binnenkomen. Je kunt dan een korte mededeling doen, maar deze minuten zijn bedoeld voor de ontvangst van de kinderen! Voor echte gesprekken is dit moment niet geschikt. Hiervoor kun je beter een afspraak maken.

Via de OR of MR

Je kunt ook de leden van de OR en/of MR benaderen met vragen en/of opmerkingen. Zij zijn immers jullie vertegenwoordigers.

 

Rapportage van de vorderingen

Een van de mogelijkheden om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de vorderingen en ontwikkeling van jullie kind is het digitaal rapportfolio. Het gehele jaar door worden hierin de vorderingen van jullie kind bijgehouden. Twee keer per jaar zullen deze vorderingen volledig gemaakt worden. Jullie -en jullie kind- zullen dit verder bespreken tijdens een ouder-kindgesprek n.a.v. het digitaal rapportfolio. Het rapportfolio staat nooit op zichzelf! Belangrijk is dat we het kind ermee vooruit helpen. Tijdens het rapportfoliogesprek willen we altijd het kind op een positieve manier stimuleren. We kijken en bespreken samen met jullie -en jullie kind- wat het kind wel al kan in zijn/haar ontwikkeling, welke manier van leren passend is, waar de talenten van het kind liggen en waar nog leerpunten zijn. Extra zorg komt in aparte gesprekken aan de orde.

Wij geven geen cijfers in het rapportfolio. Immers: naast de periodieke toetsen, waarin we kijken waar het kind staat in vergelijking met leeftijdsgenootjes, willen we in onze school de kinderen vooral meten ten opzichte van zichzelf! De gespreksdata zijn terug te vinden in de jaaragenda op Social Schools. Twee weken van tevoren ontvangen ouders in het ouderportaal een uitnodiging dat jullie je kunnen inschrijven voor een rapportfoliogesprek.

Naar een andere school

Als kinderen naar een andere basisschool gaan, sturen wij een onderwijskundig rapport naar deze school. Ouders hebben altijd het recht om een kopie hiervan te ontvangen.

Oudergesprekken in het Nederlands

We hebben als uitgangspunt om de oudergesprekken in het Nederlands te voeren en niet in het Engels zoals nu soms is gebeurd. Een goed gesprek is mogelijk indien het gesprek qua taal en inhoud helder is voor ouders en school. Indien ouders niet in staat zijn om het gesprek in de Nederlandse taal te volgen, wordt hen vooraf duidelijk gevraagd om zelf voor een tolk te zorgen bij het gesprek.