Openbare Jenaplanschool De Keg Venray

Ouderpanel
 
Wat is een ouderpanel?
Een ouderpanel is simpel gezegd een open gesprek tussen ouders en school.
De gespreksthema's kunnen daarbij variëren.
Een ouderpanel is een extra overlegvorm naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Het panel fungeert als klankbord waarin de school bij ouders nieuwe plannen kan polsen of waarin ouders hun mening kunnen geven over bepaalde thema's. 


Hoe wordt het ouderpanel georganiseerd?
Ouders worden voor het Ouderpanel uitgenodigd. Tijdens een bijeenkomst op school wordt het thema nader toegelicht, waarna ouders in kleinere groepen met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. De verschillende meningen worden daarna  uitgewisseld. Van de avond wordt een verslag gemaakt.

Wat doet de school met de opbrengsten?
Het verslag wordt besproken in de teamvergadering, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Verbeterpunten worden besproken en gewogen. 
 

Wanneer vindt het volgende ouderpanel plaats?
We proberen het ouderpanel zoveel mogelijk een actuele betekenis te geven. De data van de volgende ouderpanels staan in de kalender van het Ouderportaal 

We vinden het belangrijk om de mening van ouders te betrekken bij het maken en bijstellen van ons beleid. We hopen dan ook dat u hieraan deelneemt. 
Immers:  samen maken we de school.